O Projekcie

abm-logo

Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych, Polska, numer projektu 2020/ABM/03/00018
Wartość dofinansowania: 10 089 049,15 PLN

Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii funkcjonującego w modelu usług wspólnych, zapewniającego wsparcie komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych

Kluczowym obszarem dla rozwoju medycyny są badania kliniczne prowadzone z udziałem ludzi. Ze względu na starzejące się społeczeństwo zauważamy wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne oraz potrzebę optymalizacji i skuteczności leczenia, a także wprowadzania nowych technologii i nowych standardów postępowania. Rozwój badań klinicznych niesie za sobą liczne korzyści dla pacjentów, lekarzy oraz systemu ochrony zdrowia.

Dzięki dostępności do badań pacjenci otrzymują możliwość podjęcia nowoczesnych terapii, oraz wysoki standard opieki zdrowotnej.

Lekarze prowadzący badania zdobywają niezbędną wiedzę, doświadczenie naukowe oraz poszerzają swoje sieci kontaktów zawodowych.

Dla systemu ochrony zdrowia badania kliniczne wprowadzają nowe możliwości terapii oraz optymalizacji kosztów i logistyki. W celu wykorzystania potencjału polskich naukowców oraz zorganizowania struktury zapewniającej kompleksowe i systemowe wsparcie komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych powołane zostało Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego- Państwowego Instytutu Badawczego.

Celem projektu, jest stworzenie wyspecjalizowanej struktury organizacyjnej funkcjonującej w modelu usług wspólnych, która dzięki nowemu podejściu do prowadzenia badań klinicznych przyczyni się do likwidacji występujących w naszym systemie barier.

Powołana zostanie efektywnie działająca jednostka koordynująca procesy administracyjne i logistyczne związane z prowadzonymi badaniami klinicznymi. Poprzez opracowanie Standardowych Procedur Operacyjnych, na nowo definiujących procesy prowadzenia badań klinicznych, skróceniu ulegnie negocjowanie umów o współpracę ze sponsorami komercyjnymi oraz organizacja w ośrodku niekomercyjnych badań klinicznych.

Dla sponsorów wskazany zostanie jeden punkt kontaktowy udzielający odpowiedzi na studia wykonalności (feasibility). Poprzez zwiększenie liczby prowadzonych badań klinicznych poszerzona zostanie dostępność do nowych terapii dla kolejnych uczestników badań klinicznych.

Dzięki nawiązaniu współpracy z placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej zwiększymy świadomość pacjentów na temat badań klinicznych oraz usprawnimy proces rekrutacji. Poprzez nawiązane kontakty z lekarzami rodzinnymi będziemy mieli możliwość dotarcia z nową terapią do osób, których potrzeby diagnostyczne i terapeutyczne są tożsame z badaną terapią.

Dofinansowanie przyznane przez Agencję Badań Medycznych realizowane będzie w latach 2020-2026 i opiewa na łączną kwotę 10 089 049,15 PLN. Po zakończeniu okresu realizacji projektu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii będzie jednostką samofinansującą się ze środków z prowadzonych badań klinicznych.