Sakubitryl/walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory

Zespół

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka

Kierownik projektu - Główny Badacz

dr n. med. Olgierd Woźniak

Badacz

Wartość projektu
Wartość Projektu
Wartość Dofinansowania

Finansowanie:

Projekt finansowany przez:
Agencję Badań Medycznych

Konkurs: ABM/2021/1
Nr projektu: 2021/ABM/01/00004

Nazwa projektu:

Sakubitryl/walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory – wieloośrodkowe badanie randomizowane ARNI-ARVC.

Akronim badania: ARNI-ARVC.

Opis projektu:

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory (ang. arrhythmogenic right ventricular
cardiomyopathy, ARVC) jest chorobą, która najczęściej ujawnia się u młodych, pozornie zdrowych osób dorosłych. Istotą choroby jest zastępowanie kardiomiocytów tkanką włóknistą i tłuszczową.
Jest to choroba rzadka, w większości przypadków uwarunkowana genetycznie. Na ten moment pacjenci leczeni są objawowo lekami antyarytmicznymi.

Sakubitryl/walsartan jest jedynym dostępnym obecnie lekiem z grupy ARNI (angiotensin receptor-neprilysin inhibitor), składającym się z walsartanu (antagonisty receptora angiotensyny II)
oraz sakubitrylu.

Badaniem ARNI-ARVC objętych zostanie 100 pacjentów z ARVC. Rekrutacja prowadzona będzie przez 9 ośrodków kardiologicznych w Polsce. Pacjenci będą randomizowani blokowo w stosunku 3:2  do leczenia sakubitrylem/walsartanem lub do grupy kontrolnej.

U wszystkich chorych leczenie sakubitrylem/walsartanem rozpoczynane będzie od najmniejszej dostępnej dawki leku (24/26 mg 2 razy/dobę), która po 6 tygodniach zwiększana będzie do dawki średniej (49/51 mg 2 razy/dobę), a po kolejnych 6 tygodniach do dawki docelowej (97/103 mg 2 razy/dobę). W przypadku nietolerancji zwiększonej dawki leku uczestnik badania będzie kontynuował leczenie największą tolerowaną przez siebie dawką sakubitrylu/walsartanu.
Obserwacja każdego pacjenta będzie prowadzona przez 4 lata.

Pierwszorzędowym celem wieloośrodkowego, randomizowanego badania ARNI-ARVC jest ocena działania antyremodelingowego i przeciwłóknieniowego sakubitrylu/walsartanu w ARVC, które miałoby zapobiec progresji choroby i przełożyć się na poprawę przebiegu klinicznego: opóźnić
lub zapobiec wystąpieniu objawów niewydolności serca i spowodować zmniejszenie arytmii.

Badanie finansowane przez budżet państwa z Agencji Badań Medycznych, Polska, numer Projektu: 2021/ABM/01/00004

abm-logo